Must

symposiumRethinking Infrastructure to Bridge Baltimore’s Divides

Foto van een boulevard in BaltimoreMorgan State University – School for architecture + planning (Baltimore, USA) organiseert op donderdag 10 oktober het eendaagse symposium From Exclusion to Inclusion: rethinking infrastructure to bridge Baltimore’s Divides. Wouter is een van de sprekers op het symposium en geeft eerder in de week ook een college op de universiteit.

Het symposium onderzoekt welke invloed wetgeving en ontwerppraktijk hebben op de segregatie en ongelijkheid in Baltimore. De focus ligt op infrastructuur zoals wegen en straatbeeld. Ook wordt gekeken hoe de MLK, Jr. Boulevard ingezet kan worden om segregatie en ongelijkheid te voorkomen in plaats van te bevorderen.

Het symposium wordt gevolgd door een netwerkreceptie. Tijdens deze receptie kan je ook de tentoonstelling bezichtigen met werk van studenten van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst en Morgan State University.

Meer informatie over het symposium vind je via deze link: Rethinking Infrastructure to bridge Baltimore’s Divides. Daar kan je je ook aanmelden.


Morgan State University – School for architecture + planning (Baltimore, USA) organises on Thursday October 10th a one-day symposium titled From Exclusion to Inclusion: Rethinking Infrastructure to Bridge Baltimore’s Divides. Wouter is one of the speakers and earlier in the week also gives a lecture at Morgan State University.

The symposium traces the impact of policies and design practices that reinforced segregation and disparity in Baltimore — focusing on infrastructure like roads, streetscape, and transit — and envisions a better way forward for the MLK, Jr. Boulevard corridor.

The symposium is followed by an evening networking reception that serves as the exhibition opening, where you can view work from students of the Rotterdam Acadamy of Architecture and the Morgan State University.

You will find more information about the symposium and tickets here: Rethinking Infrastructure to bridge Baltimore’s Divides.

 

 • Veerle Simons
 • augustus 2019

Throwback ThursdayZuiderzeelijn: de nooit gerealiseerde spoorverbinding

De Zuiderzeelijn is de nooit gerealiseerde spoorverbinding tussen Schiphol / Amsterdam en Groningen. Maar dat deze spoorlijn er nooit zou komen, wisten wij in 2001 nog niet. In dat jaar werkten wij juist hard aan de ruimtelijke uitwerking van verschillende scenario’s voor dit tracé.

Internationaal schaalniveau

Er waren scenario’s op zowel nationaal als internationaal niveau. Op internationaal niveau hingen de scenario’s samen met mogelijke ruimtelijk economische ontwikkelingen in Europa. Er waren vier opties:

 1. 1. De economische as van Milaan tot Londen blijft de primaire as.

2. Er vindt een sterke ontwikkeling plaats in Oost-Europa.
3. Scandinavië komt op en wordt steeds belangrijker.
4. De regio’s ontwikkelen zich betrekkelijk autonoom van elkaar.

©MUST | Een van de internationale scenario's voor de Zuiderzeelijn

Nationaal schaalniveau

Op nationaal schaalniveau hingen de scenario’s samen met de visie op de ontwikkeling van het Noorden. Er waren uiteindelijk drie reële perspectieven.

De eerste mogelijkheid was dat er een stedelijke ontwikkeling zou plaatsvinden rondom Heerenveen, Leeuwarden en Groningen. Om deze steden te verbinden met de Randstad zou er een tracé moeten komen, waarbij alleen in Almere werd gestopt. Bij deze variant paste zowel een hoge snelheidslijn (HST) als een magneetzweefbaan (MZB).

Bij het tweede perspectief ging men uit van het suburbanisatie concept. Dit wil zeggen dat mensen vanuit de stad migreren naar het omliggende platteland. Bij deze variant paste een ander soort verbinding, waarbij van Amsterdam tot aan Groningen een kralensnoer van centra werd aangedaan. Zowel een intercityverbinding (IC) als een MZB kwamen hiervoor in aanmerking.

Het laatste concept ging uit van een tracé via Oost Nederland. Dit kon ervoor zorgen dat de regionale netwerken van west, oost en noord Nederland nog beter op elkaar zouden aansluiten. Bij deze variant volstond een IC verbinding.

Naar aanleiding van onze visuele uitwerkingen en het bijbehorende rapport van de B&A Groep, koos het kabinet uiteindelijk voor een magneetzweefbaan. Helaas zijn de Zuiderzeelijn en de magneetbaan er nooit gekomen.

Meer weten?

Er is een Wikipediapagina over de Zuiderzeelijn. Wij hebben de jaren erna nog heel wat andere infrastructuurprojecten gedaan. Die kan je vinden op onze website.

 

 • Veerle Simons
 • augustus 2019

Throwback ThursdaySnelwegen

Kijk op de Ruimtelijke Kwaliteit van Snelwegen - foto van het infralandschap in Rotterdam (A16).Als we terugkijken blijkt dat snelwegen een belangrijk onderdeel vormen van het collectieve MUST-geheugen. De afgelopen decennia hadden we er heel wat op de tekentafel liggen. Als onderdeel van projecten als de Atlas van de Snelwegomgeving en Ring Utrecht. Deze week zetten we daarom enkele van onze snelwegprojecten in het zonnetje.

Ring Utrecht

Het grootste snelwegproject waar we aan hebben gewerkt is ongetwijfeld Ring Utrecht. Recentelijk nog in het nieuws, omdat de Raad van State besloot dat het Tracébesluit Ring Utrecht niet in stand kan blijven. Wij werkten, samen met Rijkswaterstaat, meer dan vijf jaar aan de inpassing van de geplande verbreding. Met als meest opvallende maatregel de overkluizing bij Amelisweerd.

Maquette landschap rondom Ring Utrecht

De overkluizing bij Amelisweerd

Onze eerste snelweg

Maar Ring Utrecht was niet het eerste snelwegproject waar wij aan werkten. Al in 2001 werkten wij, in opdracht van de toenmalige Rijksbouwmeester, aan de ontwerpverkenning van de A12. Hierbij stond (toen al!) centraal dat fysieke uitbreiding van het snelwegen steeds moeilijker wordt. Dat betekent dat het huidige systeem beter benut moet worden om de doorstroming op peil te houden. Aan ons de taak om de stedelijke territoria rondom de A12 in kaart te brengen. Het was ons allereerste snelwegproject!

©MUST | kaartbeeld van de snelweg A12

Stedelijke territoria rondom de A12.

Een Atlas over snelwegen

Tussen het eerste project en de Ring Utrecht zaten nog een groot aantal andere snelwegen. Zo werkten we aan de A1, A2, A12 en A27. En tussendoor publiceerden we de Atlas van de Snelwegomgeving en Kijk op de ruimtelijke kwaliteit van snelwegen. De eerste is een echt naslagwerk over de ruimtelijke verschijningsvorm en het karakter van de Nederlandse snelwegen. De tweede bevat handreikingen en ontwerpprincipes die we kunnen gebruiken bij maatregelen aan de Nederlandse snelwegen. Je kan wel zeggen dat we bijna heel Nederland vanaf de snelweg zagen.

©MUST | maquette van het gebied rondom snelwegen

Maquette van een gebied rondom de A27

De mooiste snelwegafslag ter wereld

Ook nu werken we nog regelmatig aan snelwegen en de snelwegomgeving. In 2016 rondden we het project Leidse Ring Noord af, waarbij we werkten aan een betere doorstroming van het verkeer tussen Leiden en Leiderdorp. En Wouter is een aantal keer op de radio geweest om te praten over de mooiste snelwegafslag van ter wereld. (Spoiler, het is de snelwegafslag A1 – Markelo). Ons meest recente project is een gebiedsanalyse van de N34 in Drenthe. Maar daarover een andere keer meer!

 

 

 • Veerle Simons
 • augustus 2019

nieuwsWinnaar tender Moerwijk Oost bekend!

©MUST stedebouw | overzichtstekening van het plangebied Moerwijk Oost

Moerwijk Oost gaat een volgende fase in! Na onze gebiedsverkenning en het vaststellen van het stedenbouwkundig plan, gaat er nu daadwerkelijk gebouwd worden.

De Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM) Den Haag Zuid West en Vestia schreven een tender uit voor de bouw van nieuwe appartementen en grondgebonden woningen aan de Ulenpasstraat. En de winnaar is bekend: het consortium Van WijnenA3 Architecten en Venster Architekten!

Wij zijn onder de indruk van de kwaliteit van het plan. Een prachtige vervolgstap en vertaling van de ideeën uit ons stedenbouwkundig plan. Op naar de uitvoering!

 • Onno de Vries
 • juli 2019

nieuwsResultaten MRA Gebiedsateliers gepubliceerd

Afbeelding MRA Gebiedsateliers - tegel Stadsrand

De afgelopen maanden werkte MUST aan een toekomstbeeld voor het landschap binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Dit deden wij samen met Bosch&Slabbers, Feddes&Olthof en Vereniging Deltametropool. De resultaten werden afgelopen juni gepresenteerd tijdens het We Make The City festival. En nu is ook de publicatie online. Je kan hem downloaden via de website van Vereniging Deltrametropool.

Het toekomstbeeld ontwikkelden we in zogenaamde Gebiedsateliers. Tijdens deze sessies zaten we met lokale ontwerpers, beleidsmakers en andere actoren om de tafel. MUST leidde de sessies rondom de gebieden lopend van Spaarnwoude, De Bretten, Haarlemmermeer, Westeinderplassen tot aan de Amstelscheg.

In de Gebiedsateliers werden de grote opgaven die op het landschap afkomen, ruimtelijk onderzocht. Denk aan de energietransitie, de grotere recreatiedruk en de oprukkende verstedelijking. MUST ontwikkelde hiervoor een speciale werkmethode. Hierin stelden we het denken in landschapstypen en overgangen tussen landschappen centraal. Dit leidde tot een verkenning waarin we met een open blik en aandacht voor urgentie naar de toekomst van het MRA landschap konden kijken.

Afbeelding MRA Gebiedsateliers - tegel van de open veenweide

Het toekomstbeeld vormt de aanzet tot een breder gedragen visie op het MRA landschap. Het is een gelaagd verhaal met een rijkdom aan ideeën en aanbevelingen. De overkoepelende aanbevelingen zijn dat de planning ruimte moet bieden voor het combineren van opgaven, circulair denken aan de basis van de planvorming moet staan en dat we het landschap en de stad als wederkerig en afhankelijk moeten zien.

 • Bram Klatser
 • juli 2019