lezenPleidooi ‘Verbonden Toekomst’

Deze afbeelding laat de Wadstad zien, opgenomen in het pleidooi Verbonden ToekomstWoensdag 15 september presenteerde Steven Slabbers (Provinciaal Adviseur Ruimte Kwaliteit Noord Holland / PARK) het pleidooi Verbonden Toekomst. Hij deed dit tijdens de dag van de Ruimtelijke Kwaliteit in Haarlem. Hierin bespreekt hij de toekomstige ontwikkelingen waar Nederland voor staat met als belangrijkste onderwerp de veranderde relatie tussen stad en landschap in Noord-Holland. Het pleidooi is te vinden op  www.noord-holland.nl/park

MUST is door de PARK gevraagd om mee te denken, mee te tekenen en bouwstenen aan te leveren voor het pleidooi. Onze resultaten zijn gebundeld in het boekwerk Vijf Landschapssteden. Een deel van de resultaten is ook opgenomen in het pleidooi. Benieuwd naar alle vijf landschapssteden en de overige bouwstenen? Kijk dan op de volgende link: Vijf Landschapssteden. Bouwstenen voor verbonden toekomst. 

  • Bjorn Mensink
  • september 2021

nieuwsAtlas Flevoland gepresenteerd!

Kaart in Atlas Flevoland waarop de archeologie te zien is.

De Atlas Flevoland is gepresenteerd! Samen met de Provincie Flevoland en vele andere partijen werkte MUST aan dit prachtige naslagwerk. Want Flevoland is weliswaar de jongste provincie van Nederland, haar geschiedenis gaat duizenden jaren terug. Wij zijn ontzettend trots op het eindresultaat.

Pioniers

In Flevoland wonen, werken en recreëren inmiddels ruim 400.000 mensen. Flevoland is een provincie die haar bestaan dankt aan pioniers, bij wie de pioniersmentaliteit van aanpakken in het DNA zit. Dit heeft in de afgelopen jaren geleid tot veel innovatieve projecten in onze provincie. De provincie wil graag samen met haar inwoners werken aan het realiseren van idealen. De Atlas Flevoland is dan ook bedoeld als inspiratiedocument. Het is een visuele weergave van de ontwikkeling van Flevoland en de rijkdommen die zij als gebied te bieden heeft. Dit document kan helpen bij het ontwikkelen van ruimtelijke plannen.

Foto in Atlas Flevoland die laat zien hoe de Amsteldiepdijk werd aangelegd.

12 thema’s

In de Atlas zijn 12 thema’s uitgewerkt in woord en beeld. Van logistiek tot erfgoed en archeologie en van circulaire economie tot recreatie en toerisme. Een tijdlijn laat de lange ontwikkeling van Flevoland zien en de illustraties van Joost Stokhof maken de Atlas helemaal af.

Online bekijken

De Atlas wordt op dit moment gedrukt als relatiegeschenk en voor musea en scholen. Maar je kan hem ook online bekijken via deze link: pdf Atlas Flevoland. Wij hopen dat je geïnspireerd wordt door het eindresultaat.

 

  • Sebastian van Berkel
  • september 2021

lezenRuimtelijke ontwikkelingen binnen Unesco Werelderfgoed: wat is mogelijk?

Het zal niemand ontgaan zijn: Nederland heeft er sinds juli 2021 maar liefst drie nieuwe Unesco Werelderfgoederen bij. De Neder-Germaanse Limes, de Nieuwe Hollandse Waterlinie (als uitbreiding van de Stelling van Amsterdam) en de Koloniën van Weldadigheid wisten allen een plekje op de lijst te veroveren. Als directeur van MUST Stedebouw ben ik benieuwd wat deze status betekent voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen binnen deze gebieden. Tijd om hier dieper in te duiken.

Deze kaart laat de Limes zien, dat nu Unesco Werelderfgoed is.

Limes in Nederland, nu Unesco Werelderfgoed. ©MUST

 

Het is allereerst belangrijk om te begrijpen wat een Unesco Werelderfgoedstatus precies inhoudt. Het Werelderfgoedverdrag werd in 1972 door Unesco geïmplementeerd. Het doel van het verdrag was, en is nog steeds, om erfgoed dat een unieke en universele waarde heeft voor de mensheid, beter te bewaren voor toekomstige generaties. De werelderfgoederen op de lijst zijn allen uniek, van groot belang voor iedereen, ze hebben betekenis in andere landen en ze zijn onvervangbaar. Daarmee ontstijgt het onze landgrenzen en onze tijdruimte. Daarnaast is er een tweede doel; het bevorderen van wederzijds begrip tussen culturen. Erfgoed dat de landgrenzen overstijgt, zorgt voor betrokkenheid en betrokkenheid zorgt voor begrip.

De status van Unesco Werelderfgoed is niet zonder consequenties. Het verplicht landen om er zorgvuldig mee om te gaan. Permanente, onomkeerbare schade aan het Werelderfgoed kan ervoor zorgen dat het uiteindelijk van de lijst geschrapt wordt. Zoals recentelijk gebeurde met de historische haven van Liverpool en eerder met de Elbe-vallei bij Dresden. Deze schade kan gebeuren door factoren van buitenaf, denk aan oorlogen en natuurrampen, maar ook door falend, intern beleid. Daarbij kan je denken aan nieuwbouwplannen die niet genoeg rekening houden met de kernwaarden van het Unesco Werelderfgoed.

Het is deze laatste bepaling waar sommigen sceptisch over zijn. Voor hen vormt de bescherming een bedreiging, want ‘er zou niets meer kunnen veranderen’; de zogenoemde kaasstolp-theorie. Dit vind ik een vrij beperkte kijk op de resultaten van een Unesco aanwijzing. En ook eentje die, kijkend naar het beleid van Unesco, volgens mij niet helemaal juist is. Het ligt genuanceerder.

Kaart met toekomstige ontwikkelingen Regio Utrecht, met daarin ook het nieuwe Unesco Werelderfgoed, de Nieuwe Hollandsche Waterlinie

Ons project Utrecht Nabij ging over de toekomst van de regio Utrecht. Daarbij hielden we rekening met de eventuele aanwijzing van De Nieuwe Hollandsche Waterlinie tot Unesco Werelderfgoed. ©MUST

 

Een voorbeeld uit Woudrichem, onderdeel van de Nieuwe Hollandsche Waterlinie, maakt dit duidelijk. Vlak voor de aanwijzing van de Nieuwe Hollandsche Waterlinie tot Unesco Werelderfgoed, zette de Raad van State een streep door een nieuwbouwplan in Woudrichem. Het plan dat er lag, zou het mogelijke werelderfgoed te veel aantasten. Belangrijk is dat er geen bezwaar was tegen de nieuwe woonwijk zelf, maar wel tegen de bouwvolumes. De geplande hoge woontorens zouden de zichtlijnen en openheid van het gebied, kernwaarden van een waterlinie, verzwakken.

Een ander voorbeeld is Stone Town (Zanzibar) werelderfgoed sinds 2000. Stone Town is onderdeel van het grotere Zanzibar Town, een metropool in Tanzania. In 2013 presenteerde de afdeling rurale en stedelijk planning van Tanzania een nieuw ruimtelijk plan voor Zanzibar Town. Hierin was zelfs een nieuw stadscentrum voorzien in de bufferzone* van Stone Town. Een grote ontwikkeling, die toch doorgang kon vinden. Dat komt omdat het ruimtelijke plan uitgaat van de historische context van het gebied en cultureel erfgoed vanaf het begin af is meegenomen in het planproces.

Bufferzone Stone Town Zanzibar, Unesco Werelderfgoed

Op deze kaart van Stone Town (Zanzibar) zien we het Unesco Werelderfgoed (geel) en de bijbehorende bufferzone (groen en bruin). Een bufferzone is het gebied dat de werelderfgoedsite omringt of erop aansluit. In dit gebied gelden ook regels voor het gebruik en de ontwikkeling ervan.

 

Deze twee voorbeelden passen binnen de Historic Urban Landscape Approach, die Unesco Werelderfgoed nastreeft. Hierbij gaat het om het doorontwikkelen van erfgoed, op een duurzame manier. Want mits goed ingezet, kan erfgoed een sociale, culturele en economische verrijking zijn voor de ontwikkeling van steden en bijdragen aan een inclusieve, veilige, weerbare en toekomstbestendige leefomgeving. En daar ligt volgens mij de kern. De status van werelderfgoed wil je koesteren. En daarmee komt de verplichting om zorgvuldig over iedere nieuwe ontwikkeling na te denken. Iedere verandering staat in dienst van het werelderfgoed; het moet gericht zijn op behoud, herstel of duurzame ontwikkeling van de kernkwaliteiten van het gebied. Het moet de plek nog betekenisvoller maken.

Die verplichting geldt voor iedereen, ook voor ons als stedenbouwkundig bureau. Het betekent uitgebreider onderzoek, beter ingepaste plannen, goed nadenken over de impact van het voorstel en heldere afstemming met alle betrokkenen. Wat mij betreft is dat geen beperking, maar juist een verrijking van het vakgebied. Want op deze manier geef je de leefkwaliteit in Nederland een extra impuls.

 

  • Veerle Simons
  • augustus 2021

Must start een ontwerpend-onderzoek naar de unieke transformatiekansen van buitendijks gebied.

Must start een ontwerpend-onderzoek naar de unieke transformatiekansen van buitendijks gebied.

Must start in september 2021 samen met Gemeente Rotterdam een ontwerpend-onderzoek naar de unieke transformatiekansen van buitendijks gebied.

We onderzoeken de verstedelijkings- en klimaatdoelen in relatie tot stijgende waterstanden in de Rotterdamse buitendijkse gebieden (scope tot 2100). Houden we het water juist buiten de deur of kunnen we hier leven met het water? Hoe kunnen gebiedsdelen wel of niet beschermen tegen hoogwater? Stel dat het water spreekt?

In dit onderzoek relateren we ons tot de inbreng van gebiedspartijen en (vrije) denkers/adviseurs om zo te komen tot 4 wenkende scenario’s met bouwstenen. Het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie stimuleert dit onderzoek via De oproep Vitale steden en dorpen #1.

  • Ziega van den Berk
  • augustus 2021