Must
  • MUST verbindt uw droom met een concreet bouwplan

  • MUST verbindt een gedragen perspectief met een transparant proces

  • MUST verbindt mensen, plekken en processen

  • MUST verbindt bestuurlijke ambitie met heldere uitvoeringsprojecten

  • MUST verbindt inspiratie met verbeeldingskracht

Wij zijn stedenbouwkundigen met een precieze blik en een persoonlijke benadering. Nieuwsgierigheid is onze belangrijkste drijfveer, het vermogen tot verbinden onze belangrijkste kracht. Wij zetten in ieder project alles op alles om bondgenootschappen te sluiten tussen partijen met uiteenlopende agenda’s. Het doel is altijd het realiseren van een betere, vitalere en mooiere leefomgeving. Zowel op regionale schaal als in een bouwblok.

Dit houdt ons bezig »

nieuwsCollega Anne Nieuwenhuijs Cum Laude afgestudeerd met project over de Westerschelde!

Afstudeerproject Anne Nieuwenhuijs - WesterscheldeHoera, collega Anne Nieuwenhuijs heeft haar mastertitel Landschapsarchitectuur behaald aan de Academie van Bouwkunst! En ook nog eens Cum Laude. Wij zijn supertrots op haar.

In haar afstudeerproject Vloeibaar Land. Het kleinste deeltje als oplossing voor de troebele Westerschelde onderzocht Anne hoe je zorgt voor een systeemverandering in de Westerschelde. Een estuarium, een open zeearm die tegelijkertijd riviermonding is, een van de drukst bevaren wateren ter wereld. De mariene invloed van de Noordzee manifesteert zich er steeds nadrukkelijker en hoewel de Westerschelde een beschermd natuurgebied is, voert functionaliteit de boventoon, zijn recreatieve waarden nauwelijks aanwezig, staan natuurlijke dynamiek en biodiversiteit onder druk en zijn baggerwerken een continue en kostbaar proces.

Het kleinste deeltje

Het afstudeerplan van Anne onderzoekt hoe het giftige slib dat in de Westerschelde voorkomt gebruikt kan worden als bouwsteen om nieuwe, rijke en dynamische landschappen te laten ontstaan. Het plan neemt het kleinste deeltje als uitgangspunt voor ruimtelijk ontwerp en toont hoe dit een startpunt kan zijn voor dynamiek: landschap van erosie en sedimentatie. Stel je voor dat je kunt wadlopen in de Westerschelde omdat het vloeibare land is gestold.

Gif erfenis

Het water van de Westerschelde is troebel en kent een geschiedenis van zware vervuiling en waterverontreiniging. Meer dan anderhalve eeuw hebben industriële, stedelijke en andere lozingen het water zwaar vervuild met gifstoffen. Daar waar de meeste en fijnste kleideeltjes in het estuarium voorkomen, daar is ook het water en sediment van de Westerschelde het sterkst verontreinigd. Onder de rook van Antwerpen is een giftige erfenis in het slib opgeslagen.

Opgave en ontwerp

Hoe kan het kleinste deeltje een bouwsteen vormen dat gebruikt kan worden voor een systeemverandering in de Westerschelde? Vloeibaar Land laat zien hoe het kleinste deeltje een startpunt kan vormen voor grootschalige veranderingen met:

1. Het slibblok – objecten waarin het gif is ingekapseld;
2. De gif mijn – een gebied van 500 ha waar geperforeerde naalden het giftige slib wegzuigen;
3. Nieuw zand – toepassing van de slibblokken die voor nieuwe dynamiek, aanzanding en toegankelijk landschap zorgen.

  • Veerle Simons
  • juni 2018

nieuwsMUST op de IABR 2018+2020 met project ‘Rijk en Wijk – Circulair’

Logo van de IABR 2018+2020

Ons project ‘Rijk en Wijk – Circulair‘ is geselecteerd voor de IABR 2018+2020. Het hangt in de tentoonstelling ‘The Missing Link‘ bij de onderzoekslijn (Re)productieve stad. In ons project laten wij zien dat er ook kansen liggen voor verduurzaming in de vernieuwingsopgave van de naoorlogse woonwijken: de openbare ruimte als circulair verdienmodel. Met de wijk De Maten in Apeldoorn als voorbeeld.

De IABR 2018+2020 opent op zaterdag 2 juni in het HAKA-gebouw in het Merwe-Vierhavensgebied. Het vormt het eerste deel van het biennale-tweeluik IABR 2018+2020 –THE MISSING LINK. De tentoonstelling is te zien op de bovenverdieping van het HAKA-gebouw. Hier wordt het thema The Missing Link behandeld in vijf opeenvolgende stappen, in evenzoveel zalen. Met als centrale vraag: hoe kunnen ontwerpers effectief reageren op de door de mens veroorzaakte klimaatverandering? Wat houdt ons nog tegen om dat dan ook te doen, wat is die missing link?

Ons project laat zien welke kansen er liggen voor meer circulariteit in een vernieuwingsopgave van de openbare ruimte in een naoorlogse woonwijk. Met de wijk De Maten in Apeldoorn als voorbeeld. Voor deze wijk hebben wij verschillende scenario’s uitgewerkt waarin door een circulaire bril naar afval, water, mobiliteit, energie en openbaar groen is gekeken. De scenario’s verschillen in mate van collectieve of private en snelle of stapsgewijze aanpak. Zo ontstaan er vier zeer verschillende verhaallijnen met bijbehorende spelers en thema’s – alle met een ander eindbeeld voor de openbare ruimte in de wijk. Deze verhaallijnen maken een goede discussie mogelijk over de concrete aanpak van De Maten. Ze kunnen daarnaast vertaald worden naar andere wijken in Nederland, om ook daar circulariteit centraal te kunnen stellen in toekomstige herstructureringsopgaven.

De tentoonstelling ‘The Missing Link’ is te zien van 2 juni t/m 8 juli. Daarnaast vindt op woensdag 20 juni een werksessie plaats over de (Re)productieve stad. Deze werksessie wordt gemodereerd door Joachim Declerck, co-curator van deze dubbeleditie IABR2018+2020 – THE MISSING LINK. Meer informatie op de website van de IABR.

  • Bram van Ooijen
  • mei 2018

Tweets