Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacybeleid. Jouw gegevens worden nooit aan derden verkocht en/of verstrekt.

Privacybeleid MUST Stedebouw B.V.
www.must.nl
Mei 2018

Algemeen

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij uit hoe en hoe lang wij jouw gegevens opslaan, tegen misbruik beschermen en welke rechten jij hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over een natuurlijk persoon. Bijvoorbeeld naam, e-mailadres, geboortedatum, foto’s, etc. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens herleidbaar is tot een natuurlijk persoon spreken we over persoonsgegevens.

Bescherming persoonsgegevens

MUST Stedebouw respecteert jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening. Hierbij kan je denken aan onze handelsrelatie en onze nieuwsbrief. Wij gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten verzamelen. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doeleinden ter beschikking aan derden. En verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Welke gegevens verzamelen we?

MUST Stedebouw verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dit zijn bijvoorbeeld medewerkers, (potentiële) opdrachtgevers, leveranciers, samenwerkingspartners, nieuwsbriefontvangers, websitebezoekers of andere geïnteresseerden. Wij verwerken onder andere de volgende gegevens:

o Voor- en achternaam
o E-mailadres
o Telefoonnummer
o Bedrijfsnaam
o Straat en huisnummer
o Postcode en woonplaats
o Bankrekeningnummer
o KvK nummer
o BTW nummer
o Overige gegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld tijdens een persoonlijke gesprek, in correspondentie of telefonisch.
o Gegevens over jouw activiteit op onze website.

Waarom gebruiken wij jouw persoonsgegevens en op basis van welke grondslag?

Jouw gegevens worden verzameld en opgeslagen zodat:

o Wij een handelsrelatie aan kunnen gaan en onderhouden;
o Wij je kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
o Wij goederen en diensten bij jou kunnen afleveren;
o Wij overeenkomsten die klanten of partners met ons aangaan financieel en administratief af kunnen handelen;
o Wij klanten, partners of geïnteresseerden kunnen informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten;
o Wij sollicitaties in behandeling kunnen nemen;
o Wij onze dienstverlening verder kunnen optimaliseren en ontwikkelen.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die jij verstrekt. Wij gebruiken jouw gegevens niet voor (directe) marketing. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij wij dit verplicht zijn om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.

Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming

MUST Stedebouw neemt nooit besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen (o.m. profilering).

Nieuwsbrieven

Wij versturen onze nieuwsbrief via MailChimp. Dit bedrijf is gevestigd in de Verenigde Staten, maar gecertificeerd door het EU-US Privacy Shield. Dat betekent dat het is toegestaan om persoonsgegevens te delen met MailChimp. Jouw gegevens worden wel doorgegeven naar landen buiten de EU. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen. Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met MailChimp.

Onderaan elke nieuwsbrief staat de ‘unsubscribe’ link. Door hierop te klikken kun je je altijd uitschrijven voor onze nieuwsbrief.

E-mailverkeer

Ons zakelijke e-mailverkeer verloopt via Microsoft Outlook. Microsoft Corporation voldoet aan het Privacy Shield-raamwerk tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. Microsoft Outlook maakt gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en -procedures om onze en jouw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking. Meer informatie vind je hier: https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement. Wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Wetransfer

Wij hebben een zakelijke account bij Wetransfer, die wij gebruiken voor het verzenden van grote bestanden. In deze bestanden bevinden zich soms ook persoonsgegevens. Transfers die vanuit de Europese Unie worden geüpload, worden door Wetransfer opgeslagen in de Europese Unie. Daarmee moet Wetransfer voldoen aan de AVG-wetgeving. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Wetransfer en verwijzen naar de privacy statement van Wetranfer voor meer informatie: https://must.wetransfer.com/legal/terms.

Webhosting

Wij nemen webhostingdiensten af van Greenhost. Er worden door Greenhost gegevens verwerkt die onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming aan te merken zijn als persoonsgegevens. Greenhost is hierover de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de wetgeving. Net als de meeste webservers slaat de Greenhost webserver standaard de volgende gegevens van je bezoek op in haar logboeken: je IP-adres, de browser die je gebruikte, het refererend adres, de pagina die je bezoekt, de datum en tijd van je bezoek.

Publicaties

Op de publicatiepagina op onze website bieden wij onze publicaties te koop aan. Een deel van de verkoop van onze publicaties gaat rechtstreeks via Bol.com, NAi booksellers en Trancity, hierna ‘boekverkopers’ genoemd. Er worden door de boekverkopers gegevens verwerkt die onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming aan te merken zijn als persoonsgegevens. De boekverkopers zijn de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de wetgeving. Omdat zij deze gegevens zelfstandig verzamelen en verwerken, en wij alleen op geaggregeerd niveau toegang tot deze gegevens ontvangen, bestaat er tussen de boekverkopers en MUST Stedebouw geen verwerkersrelatie in de zin van de wet.

Voor de publicaties waarvan de verkoop via MUST Stedebouw geschiedt, verzamelen wij persoonsgegevens. Dit doen wij enkel voor administratieve doeleinden. Zo kunnen wij de door jou gedane bestelling verwerken en de verschuldigde betalingen innen. De gegevens bewaren wij drie jaar, daarna worden zij verwijderd.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van de plugin ShareThis. ShareThis zorgt voor zogenaamde share buttons waarmee berichten gedeeld kunnen worden op social media. ShareThis plaats een tracking cookie op de site en verzamelt op die manier persoonsgegevens.

Onze internetpagina’s bevatten op bepaalde plekken links naar andere websites. MUST Stedebouw is niet verantwoordelijk voor het privacy- en cookiebeleid dat geldt voor de websites van derden.

Sollicitaties

Wanneer een sollicitant solliciteert bij MUST Stedebouw verzamelt MUST Stedebouw informatie. Persoonsgegevens die door de sollicitant aan MUST Stedebouw worden doorgegeven, worden uitsluitend door ons gebruikt om te bepalen of de sollicitant in aanmerking komt voor een positie binnen MUST Stedebouw. Om een goede selectie te maken van sollicitanten, kunnen we de gegevens en kwalificaties van verschillende sollicitanten met elkaar vergelijken. Eventueel nemen we contact op met sollicitanten voor een nadere kennismaking en indien nodig, met de opgegeven referenten / opleidingsinstituten. Ook kunnen de gegevens van de sollicitant doorgegeven worden aan ons kantoor in Keulen, om te zien of een sollicitant eventueel in aanmerking komt voor een functie aldaar.

MUST Stedebouw verzamelt en verwerkt geen gevoelige informatie over sollicitanten. Gevoelige gegevens zijn bijvoorbeeld gegevens die ras of etnische achtergrond, politieke of godsdienstige overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksuele geaardheid onthullen.

Als een sollicitant wordt aangenomen, worden verkregen persoonsgegevens verder verwerkt voor het opstellen van een arbeidsovereenkomst.

MUST Stedebouw bewaart de gegevens van sollicitanten maximaal vier weken. Tenzij de sollicitant zelf vraagt of we zijn/haar gegevens willen bewaren met het oog op een toekomstige passende functie. Dan kunnen we ervoor kiezen om de gegevens maximaal één jaar te bewaren. Na een jaar worden de gegevens dan alsnog verwijderd.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

MUST Stedebouw heeft verschillende bewaartermijnen voor persoonsgegevens. Algemeen geldt dat persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens zijn verzameld. In sommige gevallen zijn wij gehouden aan een wettelijk verplichte bewaartermijn.

Persoonsgegevens die zijn verzameld om een handelsrelatie aan te kunnen gaan en te onderhouden worden bewaard totdat deze handelsrelatie eindigt.

Voor sollicitanten geldt dat wij hun gegevens na vier werken vernietigen, tenzij is afgesproken met de sollicitant dat wij zijn/haar gegevens bewaren met het oog op een toekomstige passende functie. In dat laatste geval bewaren wij de gegevens maximaal één jaar.

Als je je hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief, verwerken wij jouw gegevens totdat jij aangeeft dat je de nieuwsbrief niet langer meer wilt ontvangen of verwijderd wilt worden uit ons bestand. Voor het afmelden van de nieuwsbrief kun je ook gebruikmaken van de link ‘unsubscribe’ onder aan de nieuwsbrief.

Wij zijn wettelijk verplicht om salarisafspraken, arbeidsvoorwaarden en onze debiteuren- en crediteurenadministratie zeven jaar te bewaren. Voor loonbelasting en identiteitsbewijzen geldt een minimale bewaartermijn van vijf jaar. Wij hebben ervoor gekozen om al deze gegevens acht jaar te bewaren. Daarna worden zij vernietigd.

Een indiensttreding arbeidsovereenkomst moet wettelijk twee jaar bewaard worden. Wij vernietigen deze overeenkomsten op het moment dat de werknemer uit dienst treedt, zodat wij zijn/haar ontwikkeling tot die tijd kunnen volgen.

Hoe beveiligt MUST Stedebouw uw persoonsgegevens?

MUST Stedebouw doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen. Ons doel is om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Zo maakt onze website gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat, om daarmee te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Met externe partijen hebben wij verwerkingsovereenkomsten gesloten en we hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Mocht je toch de indruk hebben dat jouw gegevens niet goed zijn beveiligd, of dat er aanwijzingen zijn van misbruik of wil je meer informatie wenst over de beveiliging van je persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via mail@must.nl.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MUST Stedebouw B.V. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben digitaal naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen? Stuur dan een e-mail naar mail@must.nl. Hier kun je ook naartoe mailen als je bezwaar hebt op de verwerking van jouw persoonsgegevens, je een verzoek wilt indienen tot gegevensoverdraging of jouw toestemming wilt intrekken voor het verwerken van jouw persoonsgegevens. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op het verzoek.

Wij willen er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Vragen

Heb je vragen over ons privacybeleid? Neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Over ons
MUST Stedebouw B.V.
Lutmastraat 191 G-H
1074 TV Amsterdam
+31 (0)20-4702013
mail@must.nl