nieuwsRuimtelijk afwegingskader De Peel gepresenteerd

Ruimtelijk afwegingskader De Peel: gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde

Ons ruimtelijk afwegingskader De Peel is gepresenteerd! Dit instrument laat zien welke ruimtelijke ontwikkeling waar passend is (of niet). Zo kunnen de Peelgemeenten  weloverwogen, ruimtelijke beslissingen nemen.

De Peel heeft een sterke identiteit, zowel landschappelijk als cultureel. De samenwerkende Peelgemeenten en het Waterschap Aa en Maas zien dat een flink aantal ontwikkelingen de gemeentegrenzen overschrijdt. Om het unieke landschap van De Peel te behouden, is onderlinge afstemming noodzakelijk. MUST stelde daarom een ruimtelijk afwegingskader op met het landschap als basis. Het instrument is door ons bedacht en uitgewerkt.

Het ruimtelijk afwegingskader De Peel is een instrument voor het (onderling) afwegen, combineren en inpassen van ruimtelijke ontwikkelingen. Het afwegingskader werkt als een kompas. Het is enerzijds een hulpmiddel voor het zoeken naar geschikte ruimte, koppelkansen en een goede inpassing van ruimtelijke ontwikkelingen. Anderzijds is het een onderlegger bij (inter)gemeentelijke visievorming in de Peelregio.

Het is geen afgewogen beleidsdocument waarin een concrete ruimtelijk-fysieke koers wordt aangegeven voor een gebied. Het geeft aan wat waar passend is (of niet), maar het besluit hierover wordt genomen door de afzonderlijke Peelgemeenten zelf (bijvoorbeeld in het kader van de gemeentelijke omgevingsvisies).

Het toepassen van het afwegingskader behoudt en versterkt uiteindelijk de ruimtelijke kwaliteit in de Peelregio. Het kader is nu ingevuld voor De Peel, maar het instrument zelf kan ook ingezet worden op andere plekken in Nederland.

Ben je nieuwsgierig? Bekijk ons rapport hier.

  • Veerle Simons
  • mei 2021