nieuwsMUST geselecteerd voor Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR2016)

Na een uitgebreide voorselectie is MUST door de IABR-2016 geselecteerd om bij te dragen aan het projectatelier Utrecht: de gezonde stad. Dit doen wij samen met Architecture Workroom Brussels en De Smet Vermeulen architecten. In Utrecht staat de ‘gezonde stad’ al decennialang hoog op de politieke agenda.

De ambitie van ‘gezonde verstedelijking’ raakt aan uiteenlopende domeinen zoals gezondheid, welzijn, zorg, gezondheidseconomie en een duurzame leefomgeving. Door de huidige economische en ecologische crises komt de solidariteit tussen arm en rijk, oudere en jongere generaties, en gezonde en minder gezonde burgers onder druk te staan. De transitie van de verzorgingsstaat naar de zogenaamde ‘participatiesamenleving’ en de bijhorende, wisselende verhoudingen tussen overheid, markt en civil society, creëren een nieuwe sense of urgency. Dit vraagt om een integrale benadering van de stad en verstedelijkingsprocessen waarbij nadrukkelijk aandacht is voor ruimtelijke visies en strategieën. De grote ruimtelijke vraagstukken die deze omslag op de langere termijn zal genereren, blijven vooralsnog echter grotendeels buiten beeld.

  • Veerle Simons
  • april 2015