Must

Randenbroek | Amersfoort

Oud en nieuw in één vernieuwingsplan

Randenbroek Zuid is na de vernieuwing één samenhangende wijk. Met de voordelen van oud én nieuw. De samenhang tussen de delen van de wijk die intensief vernieuwd worden en de delen die behouden blijven krijgen extra aandacht in de planvorming.

Sinds 2007 werkte MUST aan de integrale stedelijke vernieuwing van de wijk Randenbroek Zuid in Amersfoort. Delen van de wijk zijn versleten en passen niet meer in het beeld van de stad van morgen. Andere delen van de wijk behoeven slechts een kleine opfrisbeurt om weer veertig jaar mee te kunnen. De vernieuwing van Randenbroek Zuid in Amersfoort biedt kansen om de bestaande kwaliteiten van de wijk te versterken en nieuwe kwaliteiten toe te voegen. Randenbroek Zuid zal na de vernieuwing één samenhangende wijk moeten zijn met de voordelen van oud én nieuw. Juist de samenhang tussen de delen van de wijk die intensief vernieuwd worden en de delen die behouden blijven krijgen daarom extra aandacht in de planvorming.

Werkveld
 • Stedelijke transformatie
 • Openbare ruimte
Rol
 • Procesbegeleider
 • Inspirator
  Product
 • Stedenbouwkundig plan
  Beeldkwaliteitsplan
  Inrichtingsplan openbare ruimte
  Periode
 • Stedenbouwkundig plan 2007-2009
  Beeldkwaliteitsplan 2009
  Plan openbare ruimte 2011
  Realisatie 2011-2015
  Opdrachtgever
 • De Alliantie Ontwikkeling

Van ontwerp tot realisatie

 • Stedenbouwkundig plan

  Het stedenbouwkundig plan bestaat uit het toevoegen van een derde woonbuurtje aan de wijk en het verbeteren van de relatie met het aangrenzende Valleikanaalpark.
  Door een nieuw woonbuurtje toe te voegen aan de rand van de wijk wordt het woningaanbod gevarieerder en wordt een nieuw groen hart van de wijk gecreëerd. Het nieuwe woonbuurtje zal net als de twee bestaande buurtjes een eigen karakter hebben, maar onmiskenbaar deel uit maken van dezelfde wijk. Tussen de bestaande buurten en de nieuwe woonbuurt komt een aantrekkelijk parkje te liggen die de buurten samensmelt tot één samenhangende wijk. De historische boerderij Randijk is verbonden met dit groengebied en zal in de toekomst een belangrijke verbindende schakel zijn.
  Naast het nieuwe woonbuurtje wordt de relatie met het Valleikanaalpark sterk verbeterd. De Weberstraat wordt een sterke drager die de wijk voor het langzame verkeer met het winkelgebied en de binnenstad verbindt. Deze straat wordt afwisselend begeleid door laagbouwwoningen aan de straat en middelhoge appartementencomplexen in het park. Op deze wijze ontstaat een afwisselende en transparante straatwand waarbij het Valleikanaalpark al voelbaar is vanaf de straat.

 • Beeldkwaliteitsplan

  Na vaststelling van het stedenbouwkundig plan in september 2009 werd het plan voor de toekomstige wijk nader uitgewerkt tot beeldkwaliteitsplan.
  Zo bestaat de nieuwe woonbuurt uit 8 bouwvelden die tegelijkertijd architectonische eenheden vormen. De architectuur zelf wordt, in aansluiting aan de bestaande wijk, uitgewerkt als hedendaagse interpretatie van een jaren ’50 buurt. Kenmerkende aspecten hierbij zijn de langskappen, een harmonische materialisatie en een eenvoudige vormgeving versterkt door doeltreffende en krachtige details op bijvoorbeeld hoeken en bij deuren en ramen.
  Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de erfafscheidingen en voorzones voor de woningen.
  De nieuwe bebouwing aan de Weberstraat richt zich enerzijds op de begeleiding van de straat door een nieuwe straatwand en versterkt anderzijds de relatie met het Valleikanaalpark. De drie bebouwingsclusters zijn alle opgebouwd uit een gesloten bouwblok-eenheid, aangesloten aan de bestaande wijk, en een vrijstaand appartementencomplex.
  De openbare ruimte neemt de combinaties van gazons met bomengroepen en de eenvoudige maar duidelijke materialisatie van beton en asfalt uit de bestaande wijk op. Geparkeerd wordt binnen de bouwblokken en in de openbare ruimte, langs en haaks op de straten, tussen groene hagen en onder bomen. Langzame verkeersroutes worden vanuit de bestaande wijk zoveel mogelijk doorgetrokken in de nieuwe buurt om op die manier de bewoners van de hele wijk met elkaar in contact te brengen.

 • Inrichtingsplan openbare ruimte

  In het Inrichtingsplan openbare ruimte is het plan uiteindelijk tot in het detail uitgewerkt en worden uitspraken gedaan over de exacte maatvoering, materialisering en beplanting van de nieuwe wijk.
  Karakteristiek voor de openbare ruimte in Randenbroek Zuid is de rust en eenvoud van de inrichting. Gras met bomen, betonnen stoeptegels en asfalt voor de wegen zijn de basiselementen die in het IOR hun voortzetting vinden.
  De noord-zuid-straten en de oost-west-straten worden ieder met karakteristieke profielen en beplanting uitgewerkt.
  Bijzondere aandacht gaat uit naar het ontwerp voor de drie groenzones: het Berliozplantsoen, het speellint en de ecologische zone langs de Vosheuvelbeek. Hier worden speciële zitelementen en speelvoorzieningen toegepast. De bestaande bomenstructuur wordt daarbij zo veel mogelijk gehandhaafd en, waar nodig, met nieuwe bomen aangevuld.