Leidse Ring Noord

Bereikbaarheid voor de Leidse agglomeratie

De Leidse Ring Noord is een belangrijke schakel om de bereikbaarheid in de Leidse agglomeratie te verbeteren. Het bestaat uit een aantal bestaande wegen in het stedelijk gebied van Leiden en Leiderdorp waar in de nabije toekomst meer verkeer afgewikkeld dient te worden. In opdracht van de gemeenten Leiden en Leiderdorp heeft MUST, samen met Goudappel Coffeng de voorkeursvariant van de Leidse Ring Noord opgesteld.

De samenwerkende gemeenten willen dat de regio een gebied wordt met internationale kennis, bedrijvigheid, historische cultuur en een hoogwaardige woonomgeving. Een goede bereikbaarheid is van essentieel belang om deze ambitie waar te maken. De aanleg van de Leidse Ring Noord heeft een tweeledig effect. Enerzijds zorgt de ring voor een betere bereikbaarheid van de gehele agglomeratie. Anderzijds wordt door de Leidse Ring het doorgaand verkeer door de binnenstad en de dorpskernen teruggebracht. Essentieel zijn een goede uitwisseling met het omliggende lokale wegennet, een soepele afwikkeling op de kruispunten en een verantwoorde inpassing van alle groepen verkeersdeelnemers.

Voorkeursvariant

De balans tussen enerzijds een werkend verkeerskundig ontwerp en anderzijds een zorgvuldige ruimtelijke inpassing is essentieel. Dit maakte de opgave complex omdat beschikbare ruimte in het bestaand stedelijke gebied beperkt is. MUST en Goudappel Coffeng hebben meerdere modellen verkend, een beoordelingskader opgesteld, eisen m.b.t. de beeldkwaliteit bepaald en visualisaties gemaakt. Hierbij is rekening gehouden met alle gebruikers van de toekomstige Leidse Ring Noord. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een voorkeursvariant, welke verder is uitgewerkt.

Maatregelen

De meest in het oog springende maatregelen zijn een drietal ongelijkvloerse kruisingen; bij de Darwinweg-Vondellaan, Sumatrastraat en Schildwacht. Deze drie ingrepen creëren meer ruimte voor autoverkeer én langzaam verkeer. Een tweetal nieuwe fietstunnels in de Leidse Ring Noord zorgt voor de versterking van het regionale fietsnetwerk. Daarnaast zorgen prioriteringsmaatregelen en nieuwe busstroken voor sneller Hoogwaardig Openbaar Vervoer.

Planning

Begin juli 2016 hebben de gemeenteraden van Leiden en Leiderdorp het Kaderbesluit Leidse Ring Noord vastgesteld. In dit Kaderbesluit zijn de ruimtelijke, verkeerskundige en financiële kaders vastgesteld. Nu wordt het plan verder uitgewerkt; onderzoek, detaillering van het ontwerp, planologische procedures en voorbereiding van de aanbesteding. De planning is erop gericht om nog voor het einde van de huidige collegeperiode (eind 2017) tot uitvoeringsbesluiten te komen. Begin 2018 starten dan de eerste bouwwerkzaamheden.

Actuele informatie over het project en de planning vind je op deze website.

 

Werkveld
 • Infrastructuur
Rol
 • Ontwerper
 • Onderzoeker
  Product
 • Advies: voorkeursvariant en beeldkwaliteitsparagraaf
  Periode
 • 2015-2016
  Opdrachtgever
 • Gemeenten Leiden en Leiderdorp

Meer Projecten