leesToekomstbeeld voor het Groene Hart

Recent heeft de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) het advies Stop bodemdaling in veenweidegebieden: het Groene Hart als voorbeeld aangeboden aan de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Wij hebben met veel plezier gewerkt aan de cartografische visualisatie van de Rijksprojecten in de regio. Daarnaast hebben wij een visualisatie gemaakt met daarin onze blik op de toekomst voor het Groene Hart: een alternatieve aanpak voor veeteelt en akkerbouw, introductie van waterresistente flora en het creëren van een alternatieve functie van de gebied!

Het hele advies vind je hier. Op deze website kan je ook een gedrukt exemplaar bestellen.

  • Veerle Simons
  • september 2020